Com intercanviar entre xarxes de moneda social

Introducció

En aquest document es detalla la pràctica per fer transaccions entre les diferents monedes socials que formen part de l’Espai de Coordinació de monedes socials. Aquests intercanvis es fan seguint l’acord d’intercanvi recíproc entre xarxes de moneda social. En formen part les xarxes detallades en aquest llistat, on es pot consultar també les principals dades de cada xarxa.

Quan un usuari o usuària d’una de les xarxes de moneda social vol intercanviar amb una altra xarxa, la mecànica que ha d’utilitzar per a dur a terme la transacció depèn del suport tecnològic amb que opera la seva xarxa i la xarxa de l’altre membre. En aquest document distingim tres possibles escenaris segons la plataforma que s’utilitza per a la gestió de la moneda social d’una xarxa: IntegralCES, CES i altres. Aquest document explica pas a pas com fer-ho en cadascun dels casos.

Generalitats

En tots els casos apliquen les següents consideracions:

 • Qui ven fa la transacció. És a dir, la persona o entitat que ha de rebre la moneda social és la responsable de dur a terme la transacció.
 • En cas de conflicte en una transacció, seran les assemblees o òrgans competent de cadascuna de les dues xarxes les que hauran de consensuar una solució al conflicte. Si no hi ha acord o no és possible demostrar que realment s’ha efectuat un intercanvi real, prevaldrà el dret a no pagar la transacció per sobre del dret a cobrar-la.
 • Les xarxes que no disposen d’un sistema integrat a la Community Exchange Network, és a dir, sistemes diferents de CES i IntegralCES, tindran un usuari dins una xarxa especial a www.integralces.net dedicada a comptabilitzar les transaccions entre xarxes. També tindran un compte en la seva xarxa local per a comptabilitzar localment les transaccions externes. Una persona o comissió dedicada passarà manualment les transaccions de usuari virtual local a l’usuari virtual a integralCES i viceversa.

IntegralCES a IntegralCES

Per a efectuar un cobrament des d’una xarxa que utilitza IntegralCES a una altra xarxa que utilitza la mateixa plataforma IntegralCES, cal seguir uns passos molt similars als que calen per a fer una transacció dins una mateixa xarxa:

 1. Identificar-se a la plataforma amb l’usuari del compte des del que es vol fer el cobrament.
 2. Anar a El meu compte i Introduir transacció.
 3. Seleccionar la Xarxa d’intercanvi del comprador.
 4. Seleccionar el Compte del comprador.
 5. Introduir la descripció de la transacció i el valor en la moneda social del venedor.
 6. Crear i confirmar la transacció

El sistema confirmarà que la transacció s’ha efectuat amb èxit.

IntegralCES a Altres

Per a fer un cobrament des d’una xarxa IntegralCES a una xarxa que no utilitza CES ni IntegralCES cal seguir els segúents passos:

 1. Identificar-se a la plataforma amb l’usuari del compte des del que es vol fer el cobrament.
 2. Anar a El meu compte i Introduir transacció.
 3. Seleccionar, com a Xarxa d’intercanvi del comprador, la xarxa VIRT.
 4. Seleccionar, com a Compte del comprador, el compte que té el nom de la xarxa del comprador.
 5. Introduir, com a Descripció de la transacció, la data, el compte i nom del comprador a més de la pròpia descripció de la transacció amb el següent format:

 6. DATA: XXXX COMPTE: XXXXX, NOM: XXX XXX XXX, DESCRIPCIÓ: XXXX XXXXXX XXX

 7. Crear i confirmar la transacció.
 8. La persona al càrrec del compte virtual rebrà per correu electrònic una notificació amb l’avís del cobrament. Aquesta serà l’encarregada de fer efectiva la transacció en el compte del comprador utilitzant la plataforma pròpia de la seva xarxa.

Altres a IntegralCES

Per a fer un cobrament des d’una plataforma diferent d’IntegralCES i CES a una d’IntegralCES, cal fer el següent:

 1. Enviar un correu electrònic a la persona o entitat encarregada de fer les transaccions externes. Aquest correu electrònic ha de contenir tota la informació relativa a la transacció amb el format similar al següent:
Títol Transacció interxarxes
Cos Sol·licito fer una transacció externa amb les següents dades:

 • Nom de la xarxa del comprador: XXXX
 • Compte del venedor: XXXX
 • Nom del venedor: XXXX XXXX
 • Compte del comprador: XXXX
 • Nom del comprador: XXXX XXXX
 • Data: XXXX
 • Descripció de la transacció: XXXX XXXX

Resto a l’espera de confirmació.

 1. Al rebre aquest missatge la persona encarregada efectuarà el cobrament a través del seu usuari dins la xarxa VIRT al compte especificat al correu i ho notificarà a la persona venedora.
  En aquest cas s’utilitzarà també el camp descripció amb el format:

 2. DATA: XXXX COMPTE: XXXXX, NOM: XXX XXX XXX, DESCRIPCIÓ: XXXX XXXXXX XXX

  On ara el compte i nom es refereixen al comprador.

 3. Una vegada comptabilitzada la transacció a l’IntegralCES, es procedirà a efectuar-la en el sistema local entre el compte venedor i el compte virtual local.

CES

En aquests moments no hi ha xarxes dins l’espai de coordinació que utilitzin la plataforma CES. En cas de que n’hi hagi s’haurà d’utilitzar el protocol Community Exchange Network Interexchange Protocol integrat en el CES i en l’IntegralCES per a dur a terme les transaccions.

Preguntes

IntegralCES rebutja la transacció

Si després de crear i confirmar la transacció el sistema IntegralCES no l’efectua automàticament, això pot ser degut a varis motius:

 1. Si el sistema informa de que la transacció està pendent d’acceptació, això significa que l’usuari comprator té activat el sistema d’acceptació manual de transaccions. En aquest cas l’habitual serà que en les properes hores o dies, la persona compradora accepti la compra i completi així la transacció. En cas contrari es recomana posar-se en contacte amb el propietari o propietària del compte per a que accepti la transacció.
 2. Si el sistema rebutja la transacció, és possible que aquesta sigui la primera transacció entre aquest parell de xarxes. En aquest cas, cal avisar a l’administració de les dues xarxes per a que activin l’intercanvi entre elles. Això ho faran activant l’usuari virtual que s’haurà acabat de crear.
 3. També és possible que el sistema rebutgi la transacció perquè el límit de crèdit o dèbit entre les dues xarxes sigui insuficient. En aquest cas també cal posar-se en contacte amb l’administració d’ambdues xarxes per resoldre el problema. Això serà a través de revisar els límits assignats als usuaris virtuals.
 4. Finalment hi ha la possibilitat que el compte comprador el venedor estiguin fora dels seus límits particulars. En aquest cas caldrà informar a les parts per a que restaurin l’estat del seu compte i poder efectuar la transacció.

Una vegada una transacció ha fallat, es pot reintentar anant a El meu Compte, Moviments, clicant la descripció de la transacció i editant-la, o bé crear-ne una de nova.